Cabecera Cabecera


Òrgans de funcionament


Constcat es compon d'una Assemblea General, una Junta Directiva i una Presidència.
L'Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària i ha de ser convocada per la Junta Directiva.
A l'Assemblea General, de reunió anual, es presentaràn els comptes de resultats d'activitats i es marcaran les directrius per al desenvolupament normal de l'associació.
La Junta Directiva és l'òrgan executiu dels acords que s'adoptin en l'Assemblea General i tindrà un període de vigència de quatre anys.
Al seu càrrec es troba l'administració, govern, adreça i representació de l'Associació d'empreses Constructores d'Obra Pública i està integrada per:

President: Manuel Romero Colomé

Vicepresident: Carlos Pellicer Calcena, VIALSER
Vicepresident: José Pablo Rodríguez-Marín Sastre, COSPLAAN
Vicepresidenta: Sandra Rubau Vila, RUBAU TARRÉS
Vicepresident: Antoni Maria Sánchez Gallego, CONSTRUCCIONES DECO
Vicepresident: Vicenç Voltes Trullols, GRUP VOLTES
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat