Cabecera Cabecera


Objectius

Actuar com a interlocutor davant les administracions públiques estatals i autonòmiques, organismes autònoms, entitats públiques dependents, tribunals, associacions, col.legis professionals, cambres de comerç, federacions, sindicats de treballadors i tècnics o qualsevol altra entitat.

Exercir com a interlocutor davant el sector financer i bancari, optimitzant la gestió econòmica en l'entorn concessional del finançament privat d'infraestructures.

Representar, gestionar, defensar, desenvolupar i fomentar els interessos econòmics, socials i empresarials dels membres que formen part, i per extensió, de la franja de sector que representa.

Actuar com a defensora de l'empresa privada i de la lliure iniciativa. Generar el clima de confiança imprescindible per iniciar una nova etapa de prosperitat econòmica.
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat