Cabecera Cabecera


Estatuts


ESTATUTS DE “L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES CONSTRUCTORES D’OBRES PÚBLIQUES”

 

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, FINALITATS, PERSONALITAT, ADREÇA I DURADA DE L’ASSOCIACIÓ

 

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ

Aquesta entitat sense afany de lucre s’anomena “ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES CONSTRUCTORES D’OBRES PÚBLIQUES” en anagrama CONSTCAT. Amb nacionalitat espanyola el seu àmbit territorial es limita a Catalunya, i constitueix una organització empresarial per a la representació, assessorament i defensa de les empreses associades i per al foment dels interessos d’aquestes.

Esta constituïda a l’emparament de l’Art. 22 de la Constitució Espanyola, així com de la Llei 4/2008 de 24 d’abril i que es regeix per aquesta última disposició, la Llei 7/1997 de 18 de juny modificada per la Llei 11/2005 i pels presents Estats.

 

ARTICLE 2. FINALITATS

Les finalitats de l’Associació son:

 

a)    La representació, gestió, defensa, desenvolupament i foment dels interessos econòmics - socials i empresarials comuns als seus membres.

b) L’estímul de les relacions empresarials entre els seus membres, servint de cabal de solució i enteniment per tractar d’aconseguir la màxima coordinació d’actuació.

c) L’establiment de serveis propis, concertats o contractats, d’interès comú per als seus membres, així com la realització d’un treball d’informació i assessorament en totes aquelles matèries que es considerin beneficioses o convenients.

d) L’administració i disposició dels recursos propis, seran pressupostaris o patrimonials i la seva aplicació als fins i activitats pròpies de l’entitat.

e) Representar, gestionar i defendre els interessos empresarials o professionals dels seus associats, davant l’Administració Catalana, els seus Organismes Autònoms, Entitats públiques dependents, Tribunals, Associacions, Col·legis, Cambres, Federacions, Sindicats de Treballadors i Tècnics, o qualsevol altra entitat, podent intervenir en la formalització de convenis, pactes i acords de qualsevol tipus.

f) Establir i fomentar vincles i col·laboracions amb d’altres associacions empresarials que persegueixin com a objectiu la defensa de l’empresa privada i de la lliure iniciativa, així com de la propietat i del sistema econòmic social, dins d’una economia de lliure mercat, podent federar-se o agrupar-se amb altres entitats de caràcter català o nacional per a la defensa d’interessos comuns.

 

ARTICLE 3. PERSONALITAT

L’Associació Catalana d’Empreses Constructores d’Obres Públiques (CONSTCAT) gaudeix de personalitat jurídica pròpia e independent, amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, podent posseir, adquirir , gravar i alinear tota classe de béns i drets i realitzar actes de disposició i domini sobre els mateixos, comparèixer davant de qualsevol persona, autoritat, organisme o jurisdicció, exercitar les corresponents accions i drets i seguir i desistir de tota classe de procediments.

 

ARTICLE 4. ADREÇA

La seu de l’Associació es fixa a Barcelona, Via Augusta 13-15, 7ª planta, desp. 702.

És competència de la Junta Directiva traslladar l’adreça a un altre lloc del territori català, sense cap altre obligació a comunicar-ho a la següent Assemblea General i complir els requisits que, en el seu cas, determini la llei.

 

ARTICLE 5. DURADA

L’Associació es constitueix per un termini de temps indefinit, podent-se dissoldre únicament per decisió judicial o per acord de l’Assemblea General amb el quòrum i requisits específics determinats en els presents Estatuts.

 

ARTICLE 6. OBLIGARIETAT DELS ESTATUTS

Les disposicions dels presents Estatuts són obligatòries per a tots els membres de l’Associació.

 

 

TÍTOL II

DELS ASSOCIATS

 

ARTICLE 7. CONDICIÓ D’ASSOCIAT

Podran integrar-se a l’Associació totes aquelles empreses constructores d’obres públiques que voluntàriament ho desitgi, sempre que reuneixin els següents requisits:

 

a) Que entre la seva activitat empresarial, es trobi principalment la corresponent a la realització d’obra civil.

b) Que el seu volum promig de facturació anual en els últims tres anys sigui superior a 15 milions d’euros.

c) Disposar de codi d’identificació fiscal corresponen a Catalunya o tenir fixat el seu domicili fiscal/social a Catalunya.

d) Que estigui en possessió de les perceptives autoritzacions administratives per a l’exercici de l’activitat i que es trobi classificada i registrada d’acord amb els articles 25 i 26 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1.098/2001 de 12 d’octubre) almenys en 3 dels següents grups de classificació de les obres: A, B, D, E, F i G; i en cada un d’aquests quatre grups hauran de posseir com a mínim la categoria c) en el meitat dels subgrups que composen cada grup.

En cas de modificar-se la nomenclatura de la classificació d’empreses, la Junta Directiva adaptarà el previst en aquest apartat a les noves classificacions, donant compte a l’Assemblea General.

e) Gaudeix de prestigi en l’àmbit de la construcció, tingui adequada la solidesa econòmica i, així mateix, capacitat per desenvolupar i controlar la qualitat de les obres que executi.

f) Que tingui capacitat tècnica i financera suficientment per fer front a les exigències de qualsevol contracte d’obra civil adequat al seu tamany i disposi de mitjans de producció propis, tant humans com materials proporcionals al seu nivell d’activitat.

No obstant l’anterior, la Junta Directiva, per unanimitat, podrà considerar l’admissió d’empreses que no compleixin alguns dels requisits enunciats en tota la seva extensió o amb menor intensitat.

g) Els nous ingressos de empreses, a la Associació una vegada constituïda, hauran de ser presentades o avalades per tres empreses associades.

 

ARTICLE 8. INGRES EN L’ASSOCIACIÓ

L’ingrés en l’associació es tramitarà mitjançant la corresponent sol·licitud, a la qual s’acompanya els documents acreditatius del compliment dels requisits establerts en l’article anterior.

Correspon a la Junta Directiva de l’Associació la decisió d’aprovar o rebutjar les sol·licituds d’ingrés, previ informe del Gerent sobre el compliment dels requisits exigits en els apartats a), b) i c) i amb plena llibertat per a realitzar la valoració dels apartats d) i e) de l’article anterior. Igualment, i atenent a situacions excepcionals que siguin d’interès per a l’Associació, la Junta Directiva podrà, per unanimitat, reduir per l’empresa aspirant la quota d’inscripció i/o acceptar el seu pagament en diversos terminis.

En cas de ser desestimada la sol·licitud d’admissió, els interessats podran interposar recurs de reposició, dins el termini de 15 dies hàbils davant la Junta Directiva, la qual deurà resoldre en el termini de un mes. Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà formular recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant l’Assemblea General, la qual haurà de pronunciar-se sobre el mateix en la seva primera reunió. Contra la decisió de l’Assemblea no donarà lloc a cap recurs.

El mer fet de sol·licitar l’ingrés en l’Associació suposa l’acceptació expressa per part de l’associat en aquest Estatuts, l’obligació d’abonament de la quota d’inscripció o de les quotes ordinàries i extraordinàries, així com dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern tant previs com posteriorment a l’admissió.

 

ARTICLE 9. EXTINCIÓ DE LA CONDICIÓ DEL MEMBRE ASSOCIAT

La condició de membre associat s’extingeix automàticament per alguna de les causes següents:

 

a) Per baixa voluntària.

b) Per cessament de l’activitat.

c)     Per pèrdua de l’habilitació per contractar amb les Administracions Públiques, decretada mitjançant resolució ferma.

d) Pel retard superior a sis mesos en el pagament de les quotes a que es refereix en l’article 30 d’aquests Estatuts. En aquest supòsit, transcorregut el termini indicat, el President requerirà a l’empresa en mora perquè es posi al dia en les seves obligacions econòmiques, donant-li un termini de cinc dies, transcorregut el termini sense que la situació s’hagi regularitzat, es produirà la baixa automàtica, sense perjudici del previst en l’últim apartat d’aquest article respecte de les quotes pendents.

e) També procedirà la baixa per infracció del ho establert en els Estatuts, reglaments, normes i acords del ens associatiu. En aquest supòsit, la separació de l’associat, acorda com a mida sancionadora per la Junta Directiva, s’ajustarà en tot cas, prèvia la incoació i resolució del corresponent expedient disciplinari, al procediment previst en els articles 37 i 38 d’aquests Estatuts.

Es podrà adquirir novament la condició de membre de l’Associació en els casos citats en els anteriors apartats c), d) i e) d’aquest article mitjançant la instrucció de l’oportú expedient per la Junta Directiva que fixarà les condicions, segons els casos, donant compte a l’Assemblea General per a la seva aprovació.

En tot cas, la baixa no eximeix el pagament de les quotes ordinàries i extraordinàries, o de les derrames en el seu cas, que l’empresa que causi la baixa tingui pendents d’abonar al temps de la mateixa, les quals seran exigides per la Junta Directiva, si es necessari, mitjançant el corresponent procediment judicial.

 

ARTICLE 10. DRETS DELS ASSOCIATS

Són drets dels associats:

 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, així com a les reunions de la Junta Directiva en els terminis establerts en l’article 21. Les empreses associades corresponents a un grup d’empreses totes elles només tindran dret a un únic vot.

2. Fer ús dels serveis comuns concertats per ser presentats als associats.

3. Beneficiar-se dels avantatges de l’Associació, assistint als actes que en ella es celebrin, exercint quantes facultats els concedeixin els Estatuts, o siguin acordats pels òrgans de govern.

4. Escollir els Òrgans de Govern i ser escollit per al desenvolupament de càrrecs en els mateixos siguin precisos, en aquest cas, una antiguitat de dos anys de permanència a l’Associació i no està inclòs en les causes d’incompatibilitat que, en el seu cas, estableixin els Estatuts i les Normes Electorals.

5. Obtenir quantes avantatges dimanin de la permanència a l’Associació, tal com assessoraments assistencials, estadístics, financers, econòmics, tècnics, d’investigació, etc. i rebre quanta informació i documentació es deriven d’ells.

6. Obtenir el suport de l’Associació en la defensa del seus interessos empresarials.

7. Fes ús de les dependències comunes, així com, dels seus serveis, en el seu cas, en la manera que reglamentàriament es determini.

8. Examinar, en la manera que s’estableixi els llibres d’acta i de comptabilitat, censurar la gestió dels seus òrgans de govern, proposar de paraula o per escrit qualsevol suggeriment o petició i formular qualsevol queixa, reclamació o observació.

9. Ser informats de tot el que sigui d’interès per als membres associats.

 

ARTICLE 11. DEURES DELS ASSOCIATS

Són deures dels associats:

 

1. Observar les normes dels presents Estatuts i reglaments de desenvolupament que s’aprovin per l’Assemblea General, acatar els acords i decisions vàlidament adoptats pels òrgans de govern, i en general, observar les normes de l’Associació en la matèria que constitueix el seu objectiu.

2. Col·laborar activament en els serveis d’interès comú establerts per l’Associació, subministrant quantes dades, informació i coneixements tinguin sobre les matèries que es sol·liciten.

3. Contribuir a les càrregues socials en la manera i quantia que s’acordin per l’òrgan competent, satisfaent en els terminis que se senyalin les quotes d’inscripció inicialment fixades en 2.000 € i que seran modificades al llarg del temps, Ordinàries i Extraordinàries que estiguin establertes en cada moment.

4. Participar en els actes electorals de l’Associació.

5. Assistir a les reunions a les que siguin convocats i prendre part en les votacions que s’originin.

6. Procedir amb la major moralitat en la seva actuació professional: lleialtat, disciplina i solidaritat amb la resta d’empresaris associats, sometent les diferències que entre ells puguin sorgir respecte als temes corresponents a la vida associativa al laude arbitral de la Junta Directiva de l’Associació.

 

 

TÍTOL III

ÒRGANS DE GOVERN

 

ARTICLE 12. ÒRGANS DE GOVERN

Són òrgans de govern de l’Associació:

 

a)   L’Assemblea General.

b) La Junta Directiva

c)   La Presidència

 

L’Associació podrà constituir Comissions Delegades de naturalesa especialitzada, amb caràcter permanent o temporal. La constitució de les mateixes serà acordada per la Junta Directiva. Les Comissions Delegades seran presidides per un dels Vice-presidents.

Les Comissions Delegades es composaran del número d’associats determinats, per cada cas, per la Junta Directiva.

Aquestes Comissions Delegades seguiran les directrius que emanin de la Junta Directiva. Redactaran el seu programa de treball perquè sigui aprovat per aquesta i donaran compte periòdicament a la mateixa de la seva gestió.

Exigiran almenys tres Comissions Delegades de caràcter permanent: “Conflictes entre associats”; “Relacions amb altres organitzacions empresarials afins” i “Publicacions i Relacions Públiques”.

 

a) L’Assemblea General

ARTICLE 13. FUNCIÓ

L’Assemblea general és l’òrgan de govern sobirà de l’Associació. Els associats reunits en Assemblea General, degudament convocada i constituïda d’acord a aquests Estatuts, decidiran en els assumptes propis de la competència d’aquest òrgan.

Tot els associats, inclús els dissidents i els que no han participat en la reunió, quedaran sotmesos a l’acord de l’Assemblea General, sense perjudici de la possibilitat d’impugnació haurà de realitzar-se, per a ser vàlida, en el termini màxim de quinze dies naturals des que tingui coneixement de l’acord que es pretengui impugnar. A aquest efecte les actes de les Assemblees Generals es remetran a tots els associats el dia següent de ser validada pel President, en un termini de trenta dies des de la seva celebració.

La impugnació es formalitzarà davant la Comissió de Conflictes, que proposarà el que procedeixi a la Junta Directiva, que resoldrà sense possibilitat de recurs posterior, a excepció de l’emparament judicial que, en el seu cas, desitgi la impugnació no satisfet.

 

ARTICLE 14. CLASSES

Les Assemblees Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades per la Junta Directiva.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà, necessàriament una cop l’any, per censurar la gestió social, rebre per mitjà del Gerent l’informe anual d’activitats de la Junta Directiva i marcar les directrius que consideri oportunes per l’adequat desenvolupament de l’Associació.

Tota Assemblea que no sigui prevista en el paràgraf anterior, tindrà la consideració d’Assemblea General Extraordinària.

 

ARTICLE 15. MANERA DE CONVOCATÒRIA I OBLIGACIÓ I FACULTAT DE FER-LA O DEMANAR-LA

La convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, es realitzarà com a mínim 15 dies hàbils abans de la data prevista per la seva celebració, mitjançant convocatòria personal notificació personal, que podrà fer-se mitjançant mitjans telemàticsamb plens efectes de notificació fefaent,amb expressió de l’Ordre del Dia, on figurarà obligatòriament un punt dedicat a “Precs i Preguntes”.

El President, escoltada la Junta Directiva, podrà convocar l’Assemblea General Extraordinària, sempre que ho estimi convenient per als interessos socials.

Haurà així mateix convocar-la quan ho sol·licitin almenys tres membres de la Junta Directiva, o a petició del 10% dels associats, en ambdós casos per escrit, expressant en la sol·licitud els assumptes que s’hagin de tractar en l’Assemblea. En aquest cas, la Junta Directiva confeccionarà l’Ordre del Dia incloent necessàriament i de manera exclusiva els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud, així com les assumptes proposats per el 10% dels vots socials de l’associació.

Les Assemblees Extraordinàries es convocaran amb els mateixos requisits en el paràgraf primer per les Ordinàries, llevat de les que pugui convocar el President per raó d’urgència, en aquest cas el termini de convocatòria podrà reduir-se a 48 hores.

 

ARTICLE 16. CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els presents seguin la meitat més un de la totalitat dels associats.

En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de l’Assemblea, qualsevol que sigui el número dels assistents sempre que entre ells figurin el President de l’Associació i almenys un vice-president.

 

ARTICLE 17. ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ

Tenen dret a assistir a les Assemblees les empreses associades que acreditin la seva condició de tal davant de l’Associació, les quals compareixeran per mitjà d’un representant legal, que figurarà inscrit en un registre especial que a tal efecte es portarà en el domicili de l’Associació. No obstant, podrà delegar la seva representació de manera fefaent a una altra persona.

 

ARTICLE 18. MANERA DE DELIBERAR I D’ADOPTAR ACORDS

1. Actuaran com a President i Secretari, els que ho siguin de la Junta Directiva, o en el cas de la seva absència d’aquest últim, el que la pròpia Assemblea designi.

2. Abans d’entrar en l’Ordre del Dia, es formarà la llista de les empreses assistents expressant igualment la representació de cada una. Al final de la llista es determinarà el número d’associats presents o representats.

3. El President de l’Assemblea dirigirà les deliberacions, concedint la paraula primer, a les que hagin sol·licitat per escrit, després, als que la demanin verbalment a la reunió, i sempre per rigorós ordre de petició dins d’aquesta preferència.

4. Cada un dels punts de l’Ordre del Dia serà objecte de votació per separat.

5. Els acords s’adaptaran per majoria dels associats presents o representats en l’Assemblea, excepte quan es tracti de modificacions estatutàries o de la dissolució de l’entitat, pels que siguin necessaris el vot favorable dels dos terços dels assistents.

6. Cada soci tindrà dret a un vot, llevat l’establert en l’art. 10 en relació a empreses associades que pertanyin a grup d’empreses.

7. A petició de la majoria dels assistents a la reunió, o a proposta del President, el vot serà secret.

8. Qualsevol associat podrà remetre per escrit, por correu certificat o mitjançant presentació directa en el domicili de l’Associació, la seva decisió de vot en qualsevol dels punts de l’Ordre del Dia. En tot cas, l’escrit haurà de tenir entrada en la seu de l’Associació amb una antelació mínima de 24 hores a la celebració de l’Assemblea General. També podrà delegar el seu vot, amb caràcter general, en el President o en el representant de qualsevol altra empresa associada.

 

ARTICLE 19. ACTES I LES SEVES CERTIFICIONS

L’acta de l’Assemblea podrà ser aprovada per aquesta mateixa a continuació haver-se celebrat i, en el seu defecte, i dintre del termini de 15 dies, pel President i dos Interventors designats per l’Assemblea. L’acta aprovada en qualsevol d’aquestes dues maneres tindrà força executiva a partir de la data de la seva ratificació pel President.

Les actes es faran constar en un llibre d’actes degudament legalitzat, i seran firmades pel Secretari de la sessió amb el vistiplau del President i, a més, en el seu cas, per dos interventors expressats en el paràgraf anterior.

Qualsevol associat podrà obtenir certificació dels acords adoptats per l’Assemblea General.

La facultat d’expedir certificacions correspon al Secretari, amb el vistiplau del President.

Quan en la pròpia Assemblea cessi en el seu càrrec la persona o alguna de les persones que tinguin facultat certificant, la certificació podrà expedir-se pels nous nomenats juntament amb els cessants; si la certificació s’expedeix únicament pels primers, solament tindrà efecte si s’acompanya per la notificació fefaent als anteriors titulars.

 

ARTICLE 20. FUNCIONS

L’Assemblea General tindrà les següents funcions:

 

1. L’aprovació i modificació dels presents Estatuts.

2. L’aprovació de les reglamentacions per les que haurà de regir l’Associació.

3. L’adopció de la decisió de federar-se, fusionar-se o afiliar-se a altres entitats que persegueixi similars objectius o la de separar-se de les mateixes.

4. La dissolució de l’Associació.

5. L’aprovació dels pressupostos, liquidacions, memòries d’activitats, plans i programes d’actuació, així com de qualsevol despesa extraordinària que suggereixi.

6. L’adquisició, venda o gravamen de bens immobles i la concertació de crèdits. Aquesta última facultat podrà delegar-se en la Junta Directiva o en el President, fins els límits que l’Assemblea acordi.

7. Escollir i remoure els membres de la Junta Directiva.

8. L’aprovació de la quantia i la periodicitat de pagament de les quotes d’ingrés, ordinàries i extraordinàries i de les derrames extraordinàries que siguin necessàries en cas de desequilibri pressupostari.

9. En general, deliberar i decidir sobre qualsevol assumpte que es sotmeti a la seva decisió la Junta Directiva, bé per iniciativa pròpia, o bé per petició expressa i escrita de, almenys, el 10% dels associats i que estigui inclosa en el corresponent Ordre del Dia.

 

 

b) La Junta Directiva

ARTICLE 21. DETERMINACIÓ DE LA SEVA ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

La Junta Directiva és l'òrgan executiu dels acords de l'Assemblea General, tenint a càrrec seu l'administració, govern, direcció i representació de l'Associació. Així mateix és l'òrgan de govern de l'Associació entre períodes de les Assemblees Generals Ordinàries.

 

Estarà integrada per:

 

 • · El President.
 • · Quatre Vice-presidents.
 • · Un Secretari.
 • · Un Tresorer.
 • · Vocals: Un mínim de quatre i un màxim de deu vocals.

 

En el cas de que es nomeni un Gerent, aquest participarà en les reunions de la Junta Directiva amb veu però sense vot.

La Junta Directiva celebrarà sessió, almenys cada dos mesos, quan ho disposi el president, qui deurà així mateix convocar-la quan ho sol·licitin tres o més membres de la mateixa o una dels Vice-presidents. Quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres de la Junta Directiva concurrents a la sessió. A aquests efectes, qualsevol membre de la Junta impossibilitat d'assistir a alguna de les seves sessions, podrà delegar la seva representació, però necessàriament en un altre membre de la pròpia Junta. El President dirigirà les deliberacions en els mateixos termes que l'Assemblea General. Els acords es portaran a un llibre d'actes que seran signades pel President i el Secretari.

Els associats no pertanyin a la Junta Directiva seran invitats a participar sense vot en les reunions d'aquesta, tret que el President convoqui una Junta tancada en raó dels temes a tractar.

En la composició de la Junta Directiva sempre existirà un mínim del 50% dels seus membres de representants de les empreses fundadores de l'Associació, la qual cosa haurà de regir en les futures renovacions d'aquest òrgan de govern.

L'execució dels acords de la Junta Directiva correspon al membre expressament facultat per a això en la mateixa reunió i si no n'hi ha al President o al Secretari.

En el cas que la Junta Directiva no pugui prendre favorablement acords per no concórrer a la reunió la majoria prevista en aquest article tornarà a ser convocada en sessió urgent en un termini no superior a tres dies hàbils. Si en aquesta nova sessió tampoc s'aconseguís la majoria necessària el President convocarà amb caràcter urgent una Assemblea General Extraordinària amb l'únic punt de l'Ordre del Dia de renovació total de la Junta Directiva.

 

ARTICLE 22. ELECCIÓ I TERMINI DEL MANDAT

El termini de durada del mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys, procedint-se, al final del dit període, a la renovació total dels membres d'aquesta, en la forma que estableixin les normes electorals, aprovades en Assemblea General.

Es podrà ser reelegit una o més vegades. L'elecció es realitzarà per papereta entre candidatura completes i obertes.

La pèrdua de la condició d'associat de l'empresa representada per un membre de la Junta Directiva, o el fet de quedar incursa aquesta posteriorment a les eleccions en alguna causa d'inelegibilitat de les normes electorals, determinarà automàticament el cessament d'aquest en el càrrec, sent coberta la vacant provisionalment per la Junta Directiva a costa de la ratificació, si escau, en la següent Assemblea General.

Quan una persona física que formi part de la Junta Directiva causi baixa a l'empresa en la representació de la qual va ser elegit, cessarà automàticament en el seu càrrec. La vacant es cobrirà per una altra persona física proposada per la mateixa empresa. L'esmentada proposta es traslladarà fefaentment el President, que donarà possessió al proposat en la primera reunió que celebri la Junta Directiva.

 

ARTÍCLE 22 bis. VOCALS HONORIFICS

L'Assemblea, a proposta de la Junta Directiva, podrà nomenar vocals honorífics, a títol personal.

Els vocals honoraris podran assistir a les reunions de la Junta Directiva i a les de l'Assemblea amb veu i sense vot.

 

ARTICLE 23. REPRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

La representació en judici o fora d'ell, de l'Associació, correspon al President.

La representació s'estendrà a tots els actes compresos en els fins de l'Associació delimitats en aquests Estatuts.

 

ARTICLE 24 . FACULTATS

Correspon a la Junta Directiva:

 

 • · La gestió, administració i disposició dels béns i drets de l'associació, considerada aquesta en el seu sentit més ampli.
 • · La realització de tota mena d'actes d'administració del patrimoni associatiu, tant dels seus béns mobles com a immobles i drets excepte els reservats expressament en aquests Estatuts a l'Assemblea General.
 • · La plena i absoluta representació de l'Associació davant els diferents Organismes de les Administracions i enfront dels particulars.

 

Tot això no sols quan estigui comprès dins els fins socials, sinó també en tots els actes i esferes dels fets i del dret, tret que estiguin expressament reservats a l'Assemblea General.

Per via enunciativa i sense caràcter limitador, s'atribueixen al dit òrgan les següents facultats:

 

1.- ADMINISTRACIÓ.

Administrar, regir, governar els béns mobles i immobles de l'Associació, nomenar i acomiadar empleats, distribuir les funcions dels mateixos, fixar les seves remuneracions, sous, ascensos i sancions. Comprar i vendre béns mobles i immobles, signar factures, pòlisses, declaracions jurades. Concertar arrendaments, subministraments, obres i treballs, contractar assegurances de totes classes, pagar impostos, cànons i arbitris.

2.- CORRESPONDÈNCIA.

Obrir, contestar i signar la correspondència, retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs postals o telegràfics i valors declarats així com de les companyies ferroviàries, navieres, aèries, de transport en general, duanes, molles i agències els efectes remesos, formular protestes i reclamacions.

3.- PROCESSALS.

Comparèixer i actuar amb plena personalitat, representant l'Associació davant tots els Ministeris, Instituts, oficines i dependències de l'Estat, província, Municipi, comunitats autònomes, Jutjats, Tribunals, en totes les seves jurisdiccions, graus i instàncies i per a tota mena d'afers fins a la total conclusió dels mateixos, amb tota sort de facultats, fins i tot aplanar-se, recusar i titllar, interposar recursos ordinaris i extraordinaris, com a cassació, revisió i nul·litat, entaular excepcions i defenses, demanar testimonis, còpies i certificacions o assentaments, portar la representació en tota mena de procediments concursa'ls, treus i esperes, suspensions de pagaments, fallides, assistint a les juntes, nomenant síndics i administradors, acceptant les proposicions del deutor i portant tots els tràmits fins al terme del procediment, transigir drets i accions, sotmetre's a amigables componedors, arbitratges d'equitat i solucions de tercers.

4.- BANCS

Operar amb Caixes Oficials, Caixes d'Estalvi, Caixes Postals i bancs, fins i tot el d'Espanya, fent quant la legislació i pràctica bancària permetin. Obrir, seguir, disposar, utilitzar i cancel·lar en el Banc d'Espanya o en qualsevol altre Banc o establiment de Crèdit o Estalvi, i en qualsevol localitat, comptes i llibretes d'estalvi, comptes corrents ordinàries o de crèdit, sempre que aquestes últimes, hagin estat autoritzades per l'Assemblea general, amb garantia personal, de valors o d'efectes comercials i qualsevol altra classe d'ordres i la resta de documents i retirant quaderns de talons i xecs. Avalar operacions de l'Associació i poder emetre i acceptar qualsevol document de gir i tràfic mercantil i formular comptes de ressaca i protestos.

5.- CRÈDITS I DEUTES

Reconèixer i pagar deutes, acceptar i cobrar crèdits, aprovar i impugnar comptes, efectes pagaments i cobrar sumes degudes per qualsevol títol, i a favor o a càrrec de qualsevol persona, entitat o corporació, fins i tot Estat, Província, Municipi o Comunitat Autònoma i persona jurídica, pública o privada.

6.- PODERS

Conferir i, si escau, revocar els apoderaments que cregui pertinents, ja fossin generals, especials o singulars, a favor de tercera persona, fos física o jurídica i ostenti o no la qualitat de soci, per actuar davant tota mena de jurisdiccions: civil, penal, mercantil, laboral, administrativa, econòmic - administrativa, fiscal etc. Amb les facultats de gestió, representació contractació, domini, alienació i garantia que consideri convenients per a la bona marxa de l'Associació i, en especial, a favor de Lletrats, Procuradors i Graduats Socials, perquè representin l'Associació davant els Tribunals de qualsevol classe i ordre que fossin. En tal poders podrà concedir als apoderats facultats de subaporament i substitució i això amb caràcter successiu, de manera que els subapoderats puguin al seu torn, en successió indefinida, tornar a subapoderar, acceptar, renunciar i exercir mandats i poders conferits.

7.- SIGNATURA

Subscriure i atorgar quants documents públics i privats afectin o interessin a l'Associació, per qualsevol títol, supòsit o efecte, i per virtut de les facultats conferides.

8.- ORGÀNIQUES

Presentar els comptes pertinents i memòries a l'Assemblea General, convocar aquesta i executar els seus acords, realitzant els actes i atorgant els documents que per a això siguin necessaris.

 

ARTICLE 25. RETRIBUCIÓ

Els membres de la Junta directiva exerciran els seus càrrecs de forma gratuïta. No obstant això, podran percebre despeses de representació en compensació de viatges, dietes i la resta de despeses que s'originin en les seves funcions.

Quan el President sigui un executiu professional, segons es preveu en l'article següent, el càrrec serà retribuït, segons les condicions pactades i acordades entre aquest i la Junta Directiva, que podrà delegar per a aquest cas concret en dos Vice-presidents.

 

c) El President

ARTICLE 26. PRESIDÈNCIA

El President podrà ser el representant d'una de les empreses associades elegit per l'Assemblea o un executiu professional proposat per la Junta Directiva i aprovat el seu nomenament per l'Assemblea General. Serà el President de l'Associació i de tots els òrgans de govern, el seu mandat queda sotmès al mateix temps de durada dels càrrecs de la Junta Directiva expressat en l'article 22 d'aquests Estatuts.

El President ostentarà la representació de l'entitat i tindrà les atribucions següents:

 

1. Convocar i presidir les reunions de tots els òrgans de govern.

2. Dirigir els debats i l'ordre de les reunions.

3. Representar legalment l'Associació i comparèixer davant tota mena d'autoritats, Organismes i Tribunals i autoritzar amb la seva signatura quants contractes, públics o privats, atorgui l'Associació, amb l'aprovació prèvia de la Junta Directiva.

4. Proposar l'atorgament dels corresponents poders, fins i tot amb facultats de substitució, per a la representació de l'Associació davant qualsevol Organisme de les diferents Administracions, Tribunals de Justícia o procediments arbitrals

5. Utilitzar de la signatura associativa en els termes que preveuen els presents Estatuts.

6. Totes les facultats que deleguin en ell els diferents òrgans de govern, i en especial les corresponents a la Junta Directiva previstes en l'article 24 d'aquests Estatuts en allò que li sigui objecte de delegació per la mateixa.

 

ARTICLE 27. VICEPRESIDÈNCIES

L'Associació comptarà amb quatre Vice-presidents com màxim, un dels quals, per decisió d'ells mateixos, assumirà les funcions del President quan aquest hagi de ser substituït per absència, malaltia, impediment físic o qualsevol altre motiu justificat. A més a més exerciran les funcions que en ells delegui el President, l'auxiliessin en la seva comesa i presidiran les Comissions Especialitzades.

En cas de cessament, dimissió o defunció del President o Vice-president que entre els tres designin convocarà una Assemblea General Extraordinària per al nomenament novament President.

Els Vice-presidents seran nomenats per la Junta Directiva, d'entre els membres de la mateixa.

 

ARTICLE 28. SECRETARI

El Secretari, que serà designat pel President d'entre els vocals de la Junta Directiva, tindrà les següents facultats i funcions:

 

1. Vetllar pel control de legalitat dels acords a dels òrgans de govern.

2. Adoptar les mesures necessàries per a l'execució dels acords dels òrgans de govern.

3. Expedir les certificacions que procedeixin.

4. Portar els llibres de l'Associació i entre ells el de les actes que signarà junt amb el President.

5. Quantes altres es deleguin en ell.

 

Cas de vacant es procedirà a designar pel President nou Secretari d'entre els vocals de la Junta Directiva, donant compte del nomenament en la següent Assemblea General.

 

ARTICLE 29. TRESORER I GERENT

El Tresorer serà nomenat per la Junta Directiva d'entre els seus vocals. Li correspon essencialment custodiar els fons, executant els cobraments i pagaments que el President ordenés, portar els llibres de comptabilitat, presentar l'estat anual de comptes que, prèvia comprovació i aprovació per la Junta Directiva serà sotmès a l'Assemblea General.

En cas de vacant es procedirà a designar nou Tresorer d'entre els vocals de la Junta Directiva, donant compte del nomenament en la següent Assemblea General.

La Junta Directiva podrà nomenar un Gerent que s'encarregarà de les funcions de normal administració amb les facultats que la Junta Directiva, el Tresorer o el President li deleguin. De forma expressa li correspondrà la direcció immediata del personal contractat per l'Associació i autoritzar els cobraments i justificants d'ingrés.

 

 

TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

 

ARTICLE 30. MITJANS ECONÒMICS

Per al compliment dels seus fins comptés l'Associació amb els següents mitjans econòmics:

 

a) Amb la quotes que satisfacin les empresa associades. Aquestes quotes seran: quota d'inscripció, quota ordinària, i quota extraordinària. La quantia i forma d'abonament de les mateixes seran les que aprovi l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

La quota d’inscripció en cap cas es retornable, i s’entén a fons perdut.

Excepcionalment es podran establir derrames, proporcionals a la quota ordinària, quan la tresoreria de l'Associació així ho requereixi. Les mencionades derrames hauran de ser aprovades per una Assemblea Extraordinària especialment convocada a l'efecte.

b) Amb qualsevol altre ingrés extraordinari que pugui arbitrar-se per a la gestió o defensa d'afers determinats, a proposta de les empreses associades o de la Junta Directiva, sempre que sigui aprovat per l'Assemblea General.

c) Amb els productes i rendes dels seus propis béns, donacions, etc. que poguessin convenir-se.

d) Amb qualsevol altre recurs autoritzat per la Llei.

 

ARTICLE 31.

Quan una nova empresa sol·liciti el seu ingrés en l'Associació el President li remetrà amb caràcter previ a la consideració de la sol·licitud per la Junta Directiva, comunicació escrita indicant el règim de quotes i, si escau, derrames, vigent en el moment. L'acceptació expressa del dit règim serà requisit previ a l'estudi per la Junta Directiva de la sol·licitud d'admissió.

 

ARTICLE 32.

Anualment es confeccionarà un pressupost ordinàries i despeses que serà aprovat per l'Assemblea General en el transcurs del primer trimestre de l'any i liquidat en el primer trimestre de l'any següent. La dita Assemblea, que tindrà el caràcter d'Extraordinària, aprovarà, si escau, els comptes de l'exercici anterior.

 

ARTICLE 33.

El Patrimoni actual de l’associació es de 18.000€.

L'administració del patrimoni i dels recursos s'efectuarà comptablement, disposant-se de caixa per a la custòdia de fons. Contra les comptes bancàries giressin dues signatures conjuntes, segons acordi la Junta Directiva, tret que estiguin delegades.

 

ARTICLE 34.

Les quotes aprovades, exclosa la d'inscripció, hauran de cobrir suficientment el Pressupost Ordinari aprovat per l'Assemblea. Els romanents de cada Pressupost, d'existir, es destinaran a un fons de capitalització de l'Associació, a què es donarà el destí que acordi l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

De produir-se dèficit la Junta Directiva aplicarà en primer lloc el líquid existent en els fons de capitalització i, de ser necessari, convocarà una Assemblea Extraordinària per aprovar les derrames que siguin necessàries per restablir l'equilibri pressupostari.

 

ARTICLE 34 bis

L'associat que havent pertangut almenys tres anys a l'Associació causi baixa de forma voluntària i en el moment d'aquesta estigui al corrent de quotes tindrà dret al reintegrament d'aquella part de les quotes (tant fixes com variables o extraordinàries), que s'hagi efectivament invertit en immobles de l'Associació, formalitzant-se a aquest efecte document de liquidació en el qual expressament es manifesti la satisfacció de les parts i la renúncia a efectuar reclamació algunaper raó de la seva anterior vinculació com empresa associada.

En tot cas s'entendrà per invertit en immobles el valor comptable de l'immoble, excloses amortitzacions, menys les càrregues hipotecàries que, si escau, enregistrin el mateix.

 

 

TÍTOL V

MODIFICACIÓ DELS ESTATUS

 

ARTÍCLE 35. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

La modificació d'aquests Estatuts haurà de ser acordada per l'Assemblea General i exigirà la concurrència dels següents requisits:

 

a) Que la Junta Directiva o, si escau, els associats autors de la proposta, formulin un informe escrit amb la justificació de la mateixa.

b) Que s'expressin en la convocatòria, amb la deguda claredat, els extrems que hagin de modificar-se.

c) Que l'anunci de la convocatòria es faci constar el dret que correspon a tots els associats d'examinar en el domicili social el text integro de la modificació proposada i de l'informe sobre la mateixa, i de demanar ellliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents.

d) Que l'acord sigui pres per l'Assemblea de conformitat amb el que s'estableixi en l'apartat 5 de l'article 18 d'aquests Estatuts.

 

 

TÍTOL VI

DELS LLIBRES DE L'ASSOCIACIÓ

 

ARTÍCLE 36. LLIBRES DE L'ASSOCIACIÓ.

L'Associació durà els següents llibres:

 

1. ACTES.- Degudament legalitzat en el qual es recolliran totes les actes de les Assemblees Generals, ordinàries i extraordinàries en la forma imanera descrits en els articles precedents, així mateix constaran els acords de la Junta Directiva.

2. REGISTRE D'ASSOCIATS.- On constaran totsles dades de les empreses associades.

3. COMPTABILITAT.- Conforme a la normativa aplicable a les organitzacionsempresarials, es duran aquests llibres on es plasmarà tota la comptabilitat de l'Associació.

 

 

TÍTOL VII

RÈGIM DISCIPLINARI I RECURSOS

 

ARTICLE 37. RÉGIMEN DISCIPLINARI

L'incompliment de les obligacions establertes en els presents Estatuts o dels acords adoptats per l'Assemblea o la Junta Directiva, donarà lloc a les sancions que es determinen en l'article 39 dels presents Estatuts, prèvia comunicació de la Junta Directiva i instrucció de l'oportú expedient, la tramitació de les quals se subjectarà a les regles següents:

 

1. Els expedients disciplinaris seran iniciats per acord de la Junta Directiva en què es procedirà a la designació d'entre els seus membres de l'instructor de l'expedient.

2. L'instructor designat demanarà la informació i documentació que sigui necessària i formularà el corresponent plec de càrrecs, que serà notificat per correu certificat amb justificant de recepció a l'interessat.

3. L'interessat disposarà d'un termini de 15 dies hàbils a comptar de la recepció de la notificació del plec de càrrecs per formular escrit de descàrrec i presentar les proves que millor convinguin al seu dret.

4. A la vista de l'escrit de descàrrec i de les proves presentades per l'interessat, l'instructor de l'expedient formularà proposta de resolució que serà sotmesa a la Junta Directiva, la qual dictarà la resolució que procedeixi que serà notificada per correu certificat amb justificant de recepció a l'interessat.

 

ARTICLE 38. RECURSOS

Contra l'acord de la Junta Directiva l'interessat podrà formular, en el termini d'un mes a partir de la seva notificació, recurs davant l'Assemblea General, la qual haurà de resoldre sobre el mateix en la reunió immediata posterior.

 

ARTICLE 39. FALTES I SANCIONS

Les faltes es graduen en: lleus, greus i molt greus.

Les faltes lleus se sancionaran amb multa de fins a 500€.

Les faltes greus se sancionaran amb multa de fins a 6.000€ i amb la pèrdua dels drets de soci per terme de fins a sis mesos, sense perjudici del deure d'abonament de la quota corresponent.

Les faltes molt greus se sancionaran amb multa de fins a 9.000 € i amb l'expulsió de l'Associació.

La tipificació de les faltes és la següent:

 

Són faltes lleus:

 • · La falta d'assistència no justificada a les Assemblees Generals, Juntes Directives, Comissions o qualssevol actes socials per als que el soci hagi estat convocat degudament.
 • · La falta de notificació del nom dels representants legals de l'empresa o del canvi de domicili social.
 • · El retard no justificat en més d'un mes en el pagament de les quotes o vesses obligatòries.
 • · La falta de respecte i consideració amb altres membres de l'associació o els seus representants en els actes socials.
 • · Quantes infraccions d'aquests Estatuts es cometin per primera vegada i no estiguin considerades com a faltes greus o gaire greus.

 

Són faltes greus:

 • · La inassistència no justificada a les Assemblees Generals, Juntes Directives o Comissions degudament convocades, quan el soci hagi estat sancionada dues vegades consecutives o tres alternes per falta lleu per no assistir a les reunions dels dits òrgans socials.
 • · L'incompliment d'un acord o mandat de l'Assemblea General o de la Junta Directiva, sempre que es produeixi per primera vegada i que no alteri de forma notòria la vida social ni els fins de l'associació.
 • · El retard no justificat en més de tres mesos en el pagament de les quotes o vesses obligatòries.
 • · Els maltractaments de paraula o obra a un altre associat o empleat de l'associació.
 • · L'acumulació de dues faltes lleus en el període d'un any a comptar de la data de la primera lleu.

 

Són faltes molt greus:

 • · Desenvolupar una actuació perjudicial i greu als interessos de l'Associació així com la manifesta des consideració amb el President i la resta de membres de la Junta Directiva.
 • · Falsificació de documents, signatures, segells, etc., propis i significatius de l'Associació.
 • · Prevaler-se de la condició de membre de l’Associació per exercir activitats contràries a les lleis.
 • · Falta de pagament reiterats de les quotes i derrames obligatòries.
 • · L'acumulació de dues faltes greus en el període d'un any a comptar de la data de la primera falta greu.

 

 

TÍTOL VIII

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

ARTICLE 40. DISSOLUCIÓ

L'Associació es dissoldrà quan a sol·licitud de al menys la meitat més un de les empreses associades i així ho acordi per majoria de dos terços dels presents una Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte, o quan per imperatiu legal o decisió judicial ferma així es disposi.

 

ARTICLE 41. LIQUIDACIÓ

En cas de la dissolució prevista en l'article anterior, la Junta Directiva es constituirà en Junta Liquidadora per realitzar l'actiu i pagar el passiu.

El béns sobrants s’adjudicaran a entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les de CONSTCAT, sent objecte de determinació por part de la Junta Liquidadora la entitat seleccionada.

 

A Barcelona, a 17 de juliol de 2008.
Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública
Carrer dels Vergós, 16
08017 - Barcelona
Tel. 93 237 13 78
Fax. 93 237 13 78
www.constcat.cat